Xogħolijiet ta' tisbieħ u restawr  -  Kors Evanġelizzazzjoni  -  Leġjun ta' Marija  -  Seminar l-Ewwel Tqarbina  -  Via Lucis  -  Żjajjar u Tberik  -  Festa Padre Piju  -  Coffee Morning bit-Tombla  -  Ġbir għall-Festa ta' San Filep

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
Is-Seba' Ħadd tal-Għid (Sena B)
16/17 ta’ Mejju 2015Zuntier tal-Knisja Arċipretali

Fil-ġranet li ġejjin se jinbidlu l-balavostri mkissrin f’partijiet li jdawwru z-zuntier tal-Knisja Arċipretali, filwaqt li jitkaħħlu f’posthom dawk li huma maqlugħin. Qegħdin nistudjaw ukoll il-possibbilta’ li nduru l-pedestalli ta’ San Filep u ta’ San Pawl li jinsabu f’qagħda ħażina. Pero’ dan jiddependi ħafna mill-ġenerożita’ tagħkom.

Kors fl-Evanġelizzazzjoni

Minn Ottubru li ġej, fil-parroċċa tagħna se jibda kors fl-evanġelizzazzjoni miftuħ għal kulħadd, iżda b’mod partikulari għal dawk li jagħtu sehemhom fil-parroċċa. Dan il-kors se jiġi organizzat mill-Istitut għall-Formazzjoni Pastorali u se jkun mifrux fuq perjodu ta’ seba’ xhur – minn Ottubru sa Mejju – b’lekċers kull ġimagħtejn, inkluż żewġ half-day seminars u online sessions. Dan il-kors se jiġi ssussidjat b’mod sħiħ mill-parroċċa tagħna u se jsir ġewwa Dar San Ġużepp, f’Misraħ l-Isptar. Min jixtieq jikseb aktar tagħrif dwar dan il-kors, huwa mitlub ikellem lill-Arċipriet.

Leġjun ta Marija - Żjajjar

Il-membri tal-Leġjun ta’ Marija se jagħmlu xi żjajjar lill-familji fiż-żona ta’ Ħal Muxi minn nhar it-Tnejn sa nhar il-Ġimgħa. Iż-żjajjar se jagħmluhom mill-5.30pm ‘il quddiem, ħlief nhar it-Tlieta, f’liema ġurnata ż-żjajjar se jsiru filgħodu. Dawn iż-żjajjar mill-membri tal-Legion of Mary għandhom il-barka tal-Arċipriet.

Seminar


Għall-ġenituri li uliedhom se jirċievu l-Ewwel Tqarbina, nhar il-Ġimgħa li ġej, fl-iskola St. Michael fis-6.30pm.

Via Lucis


Il-Kummissjoni Liturġija se torganizza Via Lucis, nhar il-Ħamis wara l-Quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Arċipretali.

Żjajjar u Tberik tal-Familji

  • It-Tnejn, 18 ta’ Mejju: Il-blocks (tal-flats) A1, B3, u B4, Triq it-Taqtigħa u Trejqet Daqqâq it-Tajjâr.
  • It-Tlieta, 19 ta’ Mejju: Blocks C1, C2, C3, C4, A2 u B2 u Triq Nerik Sant.
  • L-Erbgħa, 20 ta’ Mejju: Triq ir-Raddiena,  Triq il-Qoton,  Triq il-Watar u Triq il-Fuqqanija.
  • Il-Ħamis, 21 ta’ Mejju: Il-flats il-ġodda kollha fi Triq Ġanni Bonnici u Binja D, Entratura A u Entratura B, Block D, Entratura B u Binja D, Entratura C fi Triq Gugliermu Lorenzi.

Festa Padre Piju

Nhar it-Tnejn, 25 ta Mejju, fil-Knisja tat-Trinita’, il-Marsa. Se jkun hemm it-trasport. Tluq fil-5.00pm. Min hu interessat ikellem lil Maria Cardona jew lil M’Anne Micallef.

Coffee Morning bit-Tombla


Nhar il-21 ta’ Mejju, fid-9.00am, b’risq il-missjoni li ż-żgħażagħ se jagħmlu f’Barċellona mas-Sorijiet ta’ Madre Tereża. Min hu interessat ikellem lill-membri tal-fundraising.

Ġbir għall-Festa ta’ San Filep

Infakkru li bħas-snin imgħoddija, qed nerġgħu nniedu l-kampanja ta’ ġbir ta’ fondi minn kull familja - dejjem għal min jista’, tal-anqas €10 kull familja. Dawk li se jipparteċipaw f’din il-kampanja, isimhom se jkun miktub fil-lista ta’ benefatturi tal-festa. Grazzi tal-koperazzjoni tagħkom. Qegħdin ħafna lura fil-ġbir għall-festa. Għalhekk qed inħeġġu ħafna għall-ġenerożita’ tagħkom.

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 

Il-magazin Flimkien issa qieghed ukoll fuq l-internet. Aghfas hawn.


Nitolbu għal ħuna li għadda għall-Ħajja ta’ Dejjem...Filippu Sammut. Agħtih, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app