Proġett ta' restawr  -  Pellegrinaġġ

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA
It-Tnejn u Għoxrin Ħadd Matul is-Sena B
29/30 ta’ Awwissu 2015Proġett Restawr tal-Pittura tat-Titular


Ir-Restawr tal-Pittura tat-Titular ta’ San Filep issa beda. Il-pittura ttieħdet f’laboratorju apposta fejn se jsir ix-xogħol fuqha. Il-proġett qiegħed taħt ir-responsabbilta’ tal-kumpanija Recoop immexxija mill-Professur Keith Sciberras. Dan huwa proġett li għandu jieħu numru ta’ xhur u se jiswa €16,000. Nappellaw lill-benefatturi biex fi żmien qasir niġbru din is-somma ħalli b’hekk inkunu wettaqna proġett importanti ieħor. Infakkru li min jixtieq jagħti donazzjoni b’ċekk, għandu jindirizza ċ-ċekk “Parroċċa Ħaż-Żebbuġ”. Nirringrazzjawkom għall-ġenerożita’ tagħkom.

Pellegrinaġġ f’Jum il-Vitorja
Nhar it-8 ta’ Settembru. Tluq fis-7.00am. Min hu interessat, ikellem lil Melania Grech jew lil Maria Psaila.

L-Arċipriet jinsab għal ftit ġranet ta’ mistrieħ
Minfloku ħalla lill-Viċi Arċipriet Fr Mario Sammut u lil Fr Jesmond Grech.

 

 

 

 

 

 


 

 

Facebook tal-Parroċċa

 

Verżjoni diġitali tal-magazin FLIMKIEN

 

Il-magazin Flimkien issa qieghed ukoll fuq l-internet. Aghfas hawn.


Nitolbu għal ħutna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem .....

 

 

 

 

 

 

Malta Mass app