• Azzjoni Kattolika (Nisa - Xebbiet - ŻAK) tas-Sinodu
 • Leġjun ta' Marija
 • Lampieri Ħajjien
 • Moviment tal-Fokolarini
 • MUSEUM
 • Moviment Kariżmatiku
 • Grupp Familji Nsara: GRUFAN
 • Ċentru 'Ward Żebbuġi'
 • Ċentru Parrokkjali għaż-Żgħażagħ, Ta' Warda
 • Mother's Prayers

Azzjoni Kattolika (Nisa - Xebbiet - ŻAK)

 1. Motto: 
  TALB – ĦIDMA – SAĠRIFIĊĊJU – VOLONTARJAT – GĦAJNUNA U IMPENN.

  Mission StatementL-Ispiritwalita ta’ l-Azzjoni Kattolika.

  L-Azzjoni Kattolika għandha l-ispiritwalita partikulari tagħha, mibnija fuq tlett dimesjonijiet.

  • Id-dimensjonijiet kontemplattiva bl-għaqda sħiħa m’Alla billi nitgħallmu, nixtarru u nħaddmu l-Kelma kif kienet tagħmel il-Madonna: “U Marija kienet izzomm dan kollu f’moħħna, u taħseb fuqu f’qalbha”. Irridu inkunu tant mimlijin b’Alla li din il-kontemplazzjoni, flimkien mal-ħidma tagħna, ikunu l-frott ta’ l-Ispirtu s-Santu. Aħna nkunu l-fomm, jew il-lapes li bih l-Ispirtu s-Santu jitkellem jew jikteb.
  • Id-dimensjoni ta’ l-inkarnazzjoni – jigifieri kif il-Verb Divin sar Bniedem bħalna, f’kollox barra d-dnub. Aħna rridu nġorru l-faqar, il-mizerji u t-tbatija ta’ l-oħrajn. Iktar ma nsiru ħaġa waħda ma’ min hu inqas minna, iktar issir b’saħħitha l-ħidma tagħna.
  • Id-dimensjoni sagramentali- ngħixu l-Magħmudija tagħna mwettqin bis-Sagramenti b’mod speċjali l-Ewkaristija. Il-ħidma tagħna tħalli ħafna frott, għax Gesu’ jgħidilna: “Mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn; u min jibqa’ fija u Jien fih, dan jagħmel ħafna frott.”.

  X’servizzi noffru fil-Parroċċa:

  • Jigu organizzati attivitajiet fil-festi tas-Sagra Familja, Jum l-Omm, Jum il-Missier.
  • Inzuru l-morda li ma joħorgux minn djarhom.
  • Darba fis-sena nieħdu ħsieb it-tqassim tal-kaxex lill-grocers biex imbaghad jitqassmu lid-djar tat-tfal.
  • Darba fix-xahar nanimaw il-quddiesa tad-9.30am fil-knisja arċipretali.
  • Imexxu adorazzjonijiet, Via Sagra, kwaranturi, novena tal-Milied skond iz-zmien tas-sena.
  • Kemm id-delegata morda u delegata Romol/Assistenza Socjali, it-tnejn jaraw il-bzonnijiet li hemm fil-parrocca u jahsbu ukoll ghal gid spiritwali u materjali tal-morda u ta’ nies fil-bzonn fi ħdan il-parroċċa.
  • Fejn ikun hemm bzonn xi għajnuna lill-parroċċa, imma mhux fuq bazi regolari u ufficcjali,l-Azzjoni Kattolika dejjem lesta toffri dak li tista’.

  Fil-Parroċċa għandna dawn is-sezzjonijiet: Nisa Mizzewgin, Xebbiet u Żgħażagħ (ŻAK).

  Nisa Azzjoni Kattolika:

  Ħinijiet tal-Laqgħa: Kull nhar ta’ ġimgħa.
  Ħin:  Bejn 10.30am – 11.45am.                      Post: 64, Triq il-Kbira. Ħaż-Żebbuġ.

  Għan:

  • L-Apostolat fil-familja u fl-ambjent socjali.
  • It-tixrid tal-Principji Nsara dwar id-drittijiet u d-dmirijiet tal-mara mizzewga, ta’ l-omm, tax-xebba u ta’ l-armla.
  • Il-ħarsien ta’ l-għaqda fil-familja.
  • Il-ħarsien tal-moralita’ pubblika.
  • It-tkattir ta’ l-attivitajiet religjuzi, kulturali u socjali li jmiss lill-familja.

  Xebbiet Azzjoni Kattolika:

  Kull nhar ta’ Tlieta fis-6.30pm ġewwa Ċirkolu ‘Sant’Aġata’ 64, Triq il-Kbira.
  Irtir kull ................... Tlieta ġewwa ċirkolu minn qassis minn barra l-parroċċa.???

  X’servizzi noffru fil-Parroċċa:

  • Preparazzjoni tat-tfal bniet għall-Ewwel tqarbina u l-Ġrizma ta’ l-Isqof.
  • Laqgħat għat-Tfajliet ta’ wara l-Ġrizma tal-Isqof.
  • Ħidma max-xebbiet adulti fil-parroċċa.

 

Leġjun ta' Marija (Kbar - Żgħażagħ)

Motto: Nitqaddsu biex Inqaddsu.

Mission Statement: Nitqaddsu aħna l-membri ħalli mbagħad inkunu nistgħu inqaddsu lil ħaddieħor.
Ħinijiet tal-Laqgħa / Ġurnata / Post:
Irġiel: It-Tlieta fis-6.30pm(xitwa)/7.00pm(sajf) fid-Domus. 31, Triq l-Isqof. Ħaż-Żebbuġ.

Irġiel (it-Tieni Ġrupp) L-Erbgħa fid-9.30am fiċ-Ċentru ta’ Warda. Triq il-Kbira. Ħaż-Żebbuġ.

Nisa: It-Tlieta, fis-6.00pm(xitwa)/6.30p.m.(sajf) fid-Domus. 31, Triq l-Isqof. Ħaż-Żebbuġ

Nisa (It-Tieni Grupp) l-Erbgha fl-10.00a.m. fil-Kappella ta’ Ħal-Mula. Ħaż-Żebbuġ.

Żgħażagħ (minn it-18 il-sena ’il fuq) L-Erbgħa, 8.30pm fid-Domus. 31, Triq l-Isqof. Ħaż-Żebbuġ.

Subien (sa 18-il sena) il-Ħamis, 7.30pm fid-Domus. 31, Triq l-Isqof. Ħaż-Żebbuġ.
Bniet (sa 18-il sena) il-Ġimgħa, 6.30pm fid-Domus. 31, Triq l-Isqof. Ħaż-Żebbuġ.

X’servizzi noffru fil-Parroċċa:

Nagħamlu ħidma spiritwali fil-komunita’ u wkoll għajnuna ta’ konsolazzjoni fosthom:

 • Visti fil-familji bl-istatwa tal-Madonna bil-għan li nħeġġu għat-talb fil-familja u s-smiegħ tal-quddies u l-frekwenza tas-sagramenti.
 • Visti lill-morda fi djarhom u f’istituzzjonijiet ta’ l-anzjani.
 • Inħajru lin-nies jinkitbu bħala membri awziljarji ta’ l-għaqda tagħna u kultant zmien inmorru nfakkruhom f’dan l-obbligu.

     (li jobbligaw ruhhomn li jgħidu t-talb tal-Legjun u r-Ruzarju kuljum)

 • Nassistu lis-sacerdot fl-isptarijiet fit-Tqassim ta’ l-Ewkaristija.
 • Immexxu book-rack kull nhar ta’ ħadd fejn il-Knisja Arċipretali b’materjal spiritwali
 • Tqassim tal-kotba ’Kliem il-Ħajja’ lill-abbonati f’Ħaż-Żebbuġ.
 • Rużarju f’diversi toroq ta’ Ħaż-Żebbuġ fix-xhur ta’ Mejju u Ottubru.

 

Lampieri Ħajjien

Motto:  Naduraw l-Ewkaristija.

Mission Statement:
“Ishru u itolbu biex ma taqghux fit-tigrib” 

Ħinijiet tal-Laqgħa / Ġurnata / Post:
Kull l-ewwel tnejn tax-xahar fis-6.00pm fis-sajf u fil-5.00pm fix-xitwa, gewwa l-Knisja ta’ Mamo. Triq Mula. Haz-Zebbug.

X’servizzi noffru fil-Parroċċa:

 • Minn 4 sa 5 irtiri fis-sena.
 • Talb u tqassim ta’ materjal għal Vokazzjonijiet
 • Żjajjar lill-morda.
 • Inqassamu fid-djar materjal u appelli rigward l-ewkaristija.
 • Hsieb il-programm ta’ talb mill-ghaqdiet fil-festi ta’ Hamis ix-Xirka, Corpus Christi u “Qalb ta’ Gesu’”.
 • Nghinu fil-Fund Raising tal-parrocca.
 • Adorazzjonijiet

Persuna Responsbbli: Filippa Gatt Tel: 21460297.

 

Moviment tal-Fokolarini

 1. Motto: MISSIER, ĦA JKUNU LKOLL ĦAĠA WAĦDA.

  Ħinijiet tal-Laqgħa / Ġurnata / Post:
  Kull tielet Erbgħa tax-xahar ġewwa   Triq Mons. Milanes fid-9.30am.

  X’servizzi noffru fil-Parroċċa:

  • Adorazzjoni darba fix-xahar.

 

MUSEUM

  Motto: Li Titqaddes u tqaddes 
  Li titghallem u tghallem.

  Mission Statement:”Mgħallem mhux li kien id-dinja kollha timxi wara l-Vanġelu Tiegħek”.

  Muzew Subien

  Is-Soċjeta tad-Duttrina Nisranija magħrufa l-aktar fostna bħal MUSEUM, inbdiet f’Malta min San Ġorġ Preca fis-7 ta’ Marzu 1907.

  Ħinijiet tal-Laqgħa / Ġurnata / Post:
  Katekizmu lit-tfal, żgħażagħ u adulti permezz ..
  L-Ewwel Grupp: Klassijiet: Infantili, l-Ewwel Tqarbina u klassijiet 2, 3,4.
  It-Tnejn, u l-Hamis u t-Tlieta u l-Ġimgħa. Mis-5.40pm sas-6.25pm.
  It-Tieni Grupp: Klassijiet Preparatorja, Magħżulin u Aspiranti
  Mit-Tnejn sas-Sibt, minbarra l-Erbgħa, mis-7.00pm sas-7.35pm
  Il-Ħadd: fit-8.00am nisimgħu quddiesa flimkien.
  Lezzjoni mill-10.00am sa l-10.35am. Fit-3.00pm (xitwa) u fit-3.30pm (sajf) niltaqgħu fil-kappella għall-Unjoni u wara, kull nhar ta’ Ħadd, imorru passiġata jew baħar.

  L-Assenjatur: Għas-Soċji u l-Kandidati mit-Tnejn sas-Sibt, minbarra l-Erbgħa, mit-8.00pm sad-9.00pm

  Museum Bniet.

  X’servizzi noffru fil-Parroċċa:

  • Tagħlim u formazzjoni nisranija għat-tfal bejn il-5 snin u l-12 il-sena bi preparazzjoni għas-sagramenti.
  • Edukazzjoni u formazzjoni nisranija għat-tfal u ż-żgħażagħ minn 12 il-sena ‘il fuq bi preparazzjoni għall-ħajja.
  • Logħob, rikreazzjoni u ħarġiet f’ambjent san taħt superviżjoni kontinwa.
  • Laqgħat għall-ġenituri li wliedhom jattendu l-MUSEUM.
  • Laqgħa darba fil-ġimgħa għall-grupp tal-Bibbja.(Muzew Subien)
  • Lezzjonijiet għall-adulti f’sajdat u f’ġimgħat ta’ tagħlim.

  L-għan ewlieni tas-Soċjeta’ hu l-qdusija tal-membri u li tagħti tgħalim u formazzjoni nisranija lit-tfal, liż-żgħażagħ u lill-adulti.

  Illum is-Soċjeta għanha ftit anqas minn elf membru (rgiel u nisa) mifruxa f’madwar mitt qasam f’Malta, f’Għawdex, fl-Awstralja, fl-Ingilterra, l-Albanija, il-Kenja u l-Peru’.

  Għal aktar informazzjoni, fittex fuq: www.sdcmuseum.org

Moviment Kariżmatiku

Motto: Ejja Spirtu Qaddis
Mission Statement: Li nfahhru lil Mulej u nkabbru r-relazzjoni taghna Mieghu
Meta: Kull nhar ta' Gimgha.
Ħin:     7.15pm u d-8.45pm (Xitwa) u 7.30pm sad-9.00pm (Sajf).
Post:    Fil-Kappella ta l-Angli 
X’Servizzi noffru:

 • Kull l-ewwel gimgha tax-xahar, fil-Knisja Arcipretali nanimaw il-quddiesa ta’ fil-ghaxija u norganizzaw adorazzjoni wara.
 • Kull nhar ta' Hadd,  il-grupp karizmatiku jorganizza l-quddiesa tat-8.00am fil-Knisja Arċipretali.
 • Kull nhar ta’ Ġimgħa isiru rehearsal min fuq il-ktieb tal-kant il-gdid ghall-animaturi u kull min huwa interessat li jaghti sehmu fil-quddiesa permezz tal-kant.

Attivitajiet:

 • Il-prayer meeting wara r-rehearsal tal-kant.
 • Ma jonqsux ukoll attivitajiet socjali bhal BarbequesGet TogetherPassover Meal u laqghat ma gruppi ohra.
 • Darba fis-sena nattendu wkoll ghall-Konferenza Nazzjonali tal-Karizmatici.

 

Grupp Familja Nsara: GRUFAN

 1. Motto: Familja Kun dak li int, komunita' intima ta' hajja u mhabba.

  Mission Statement:

  1. Jiffurmaw koppji mizzewgin biex jghixu l-ispirtu tal-Evangelju fil-hajja mizzewga taghhom b'riferenza partikolari jghinuhom igawdu s-sbuhija tal-vokazzjoni tal-hajja mizzewga;

  Ġranet u Hinijiet tal-laqgħa:

  Il-Gruppi Familji Nsara (Grufan) huma koppji nsara li jiltaqghu fi gruppi zghar darba fix-xahar u dawn jiddiskuti temi attwali u relevanti mal-hajja tal-familja.   
  Bhalissa f'Haz-Zebbug ghandna zewg gruppi, wiehed immexxi minn Alfred u Carmen Bonnici flimkien ma' Dun Joseph Mizzi u l-iehor minn John u Jane Mizzi flimkien ma' Mons Joseph Bugeja.  Dawn normalment jiltaqghu fil-kamra tac-cenaklu gewwa u l-laqgha tiehu madwar siegha u nofs.
  Min irid jissieheb f'dawn il-gruppi jista' jikkuntatja lil koppji inkarigati jew lis-sacerdoti imsemmija.

Ċentru 'Ward Żebbuġi

Ċentru ‘Ward Żebbuġi’: Iċ-Ċentru Soċjali għal-Anzjani ’Ward Zebbugi’ ġie mwaqqaf mill-Caritas (Malta) flimkien ma’ l-Arċipriet tal-parroċċa ta’ Ħaż-Żebbuġ fl-4 ta’ Lulju 1989 u huwa responsabbli għalihom

Motto:"ANZJANI.... ZGHAZAGH FL-ENTUZJAZMU!"

Mission Statement:
.L-għan ewlieni taċ-Ċentru huwa li llaqqa’ l-Anzjani, kemm irġiel u nisa, biex jitgħallmu flimkien, isiru jafu aktar lil xulxin, jgħinu lil xulxin, jifirħu flimkien u jaqsmu flimkien is-sabiħ li hemm ġo fihom.  L-iskop taċ-Ċentru huwa edukattiv u jgħin biex wieħed jizviluppa iktar il-personalita’ tiegħu.

Ħinijiet tal-Laqgħa / Ġurnata / Post:
Kull nhar ta’ Tlieta fid-9.30am issiru laqgħat ġewwa s-Sala Parrokkjali ’Dun Mikiel Xerri’ fi Triq l-Isqof, Ħaż-Żebbuġ.

X’servizzi noffru fil-Parroċċa:

 • Għal laqgħat ta’ kull nhar ta’ tlieta jingiebu kelliema kompetenti bħal sacerdoti, patrijiet, membri tal-Muzew, tobba, avukati, nutara, Socjal Workers, fisjoterapisti, dieticians etċ.
 • Nipprovdu trasport għal dawk l-Anzjani li joqgħodu l-bogħod miċ-ċentru jew li ma tantx jifilħu jimxu biex jiġu għal laqgħat u jittieħdu lura, mingħajr ħlas.
 • Kull tieni Tlieta issir il-ħarġa bil-private, billi l-ewwel inmorru nisimgħu quddiesa barra r-raħal u wara nmorru f’xi resturant nieħu xi ħaga skond il-gosti tagħhom.
 • Fl-aħħar tlieta ta’ kull xahar il-Kumitat taċ-Ċentru jorganizza festin tal-birthdays ta’ dawk l-anżjani li jkunu għalqu zmienhom matul dak ix-xahar.Dawn l-anzjani li jkunu qed jiċċelebraw għeluq sninhom jingħathalhom riġal ta’ tifkira.
 • Kull anzjan tintbgħatlu kartolina f’għeluq sninu.
 • Fix-xhur tas-sajf (Lulju sa Settembru) ma jsirux laqgħat iżda kull nhar ta’ tlieta il-kumitat jieħu ħsieb jorġanizza ħarġa għal ħdejn il-baħar.
 • Nattendu u norganizzaw trasport għal attivitajiet li jsiru mill-Caritas (Malta) għal anzjani.
 • Nieħdu ħsieb li ngħinu l-anzjani jimlew il-formoli ez. ’Telecare’, ’Home Care’, ’Handyman’, ’Meals on Wheels’ etċ. u fejn ikun hemm bzonn il-kumitat jgħamel kuntatti u jinkitbu ittri f’isem l-anzjani mingħajr ħlas lid-dipartimenti etċ. koncernati.

Ċentru Parrokkjali għaż-Żagħżagħ, Ta' Warda

 1. Mission Statement: 

  Iċ-Ċentru Parrokkjali għaż-Żgħażagħ, Ta’ Warda ,  huwa Ċentru li jaqa’ direttament taħt ir-responsabilita tal-Parrocca ta’ Ħaż-Żebbuġ , u li jilqa’ fih Adoloxxenti u Żgħażagħ   minn tnax (12)  sa ħamsa u għoxrin  (25) sena. Żgħażagħ  li jagħlqu l-25 sena u juru x-xewqa li jibqgħu jattendu, jistgħu jagħmlu dan ladarba ma jkunx hemm oġġezzjoni mill-Animatur Pastorali (l-Arċipriet), wara li jkun ikkonsulta mall-youth Leaders.

  L-iskop taċ-Ċentru hu li jagħti formazzjoni ħolistika kemm  jista’ jkun liż- Żgħażagħ  permezz ta’ laqgħat kif ukoll attivitajiet reliġjużi, kulturali , sportivi u soċjali.

  Biex isir membru, wieħed irid jitlob lill-Animatur Pastorali biex jagħmel dan. Il-membru l-ġdid jintalab jimla formola apposta bid-dettalji personali tiegħu. 

  Jistgħu isiru membri dawk iż-żgħażagħ kollha, minn tnax (12) sa ħamsa u għoxrin (25) sena, li għandhom rieda tajba, u li jixtiequ jtejbu l-ħajja tagħhom u ta’ l-oħrajn, bl-żvilupp tat-tajjeb kollu li hemm fihom. 

  Jissejħu membri  dawk li  jattendu regolarment għal-laqg]at li jsiru skond il-gruppi ta’ età, ħlief għal xi ra[uni valida (kwistjoni familjari, saħħa, edukazzjoni, xogħol).  

  Kull membru għandu jkollu kopja ta’ dawn ir-regoli, jaqrahom u jimxi magħhom. 

  Żgħażagh li mhumiex membri jistgħu jagħmlu użu miċ-Ċentru ġaladarba jirrispettaw ir-regoli annessi ma dan l-istatut.

  Ħinijiet tal-Laqgħa / Ġurnata / Post:

  Habba li dawn l-hinijiet u l-laqghat jinbidlu frekwenti skond l-esigenzi, minn huwa nteressat li jkun jaf xi hinijiet u granet ta' xi eta' partikolari, jibghatilna email jew kumment.

 

Mother's Prayers

 1. Motto: Talb ta’ l-Ommijiet għall-Uliedom, Ulied Uliedhom u għat-Tfal tad-Dinja Kollha.

  Mission Statement: Offerta ta’ l-Ommijiet ta’ Uliedhom, Ulied Uliedhom u t-Tfal tad-Dinja kollha lil Gesu’ biex jieħu ħsiebhom..

  Ħinijiet tal-Laqgħa / Ġurnata / Post: Niltaqgħu ’Ċentru ta’ Warda’, kull nhar ta’ Hamis bejn 9.30 u 10.00/10.30am. Issir waqfa matul ix-xahar ta’Awwissu.

  Il-laqgħa tagħna tibda b’talba lill-Ispirtu Santu u titkompla b’qari mill-Ktieb tal-Għaqda. Issir Kant ta’ tifhir lill-Alla, Qari ta’ siltieit mill-Bibbja, xi drabi tingħad posta Ruzarju, issir talb ta’ ringrazzjament lill-Alla talli għoġbu jagħatina l-Ulied. Issiru diversi laqgħat ma’ membri oħra ta’ l-istess għaqda minn lokalijiet oħra ta’ Malta fejn fiha tkun iċċelebrata quddiesa mid-Direttur Spiritwali tal-Għaqda, Dun Joe Borg. Wara ssir taħdita minn kelliema mistiedna u nieklu flimkien.