Merħba fis-Sit il-Ġdid tal-Parroċċa Ta' San Filep ta' Ħaż-Żebbuġ

Festa San Filep 2012

X'ġid pastorali qed joħroġ mill-festi tagħna?


Li l-festa qed tkun opportunita ta’ negozju m’hemm l-ebda dubbju. Li l-festa qed tkun mera li fiha pajjizna jkun riklamat barra minn xtutna hija vera ukoll.Li il-festa qed zomm it-tradizzjoni kulturali u folkloritiku ta’ pajjizna ħaj hu minnu ukoll.
Pero f’dawn l-oqsma biss għandna nirreġistraw suċċess fil-festi RELIĠJUZI li qed norganizzaw madwar Malta f’dawn ix-xahrejn?
Xi ħadd li ma joqgħodx f’raħalna, meta xi ħadd kien ftit kritiku għall-fatt li illum il-festi ma għadhomx bħal dahri, wieġbu u qallu: “ imma intom iz-Zebbuġin għandkom għalfejn tirringrazzjaw lil Alla, għax  Alla l-imbierek, fit-tridijiet u l-paniġierku, il- knisja tkun mimlija daqs bajda. . . mhux f’kull parroċċa issib hekk!!.”
U bejni u bejn ruħi għidt veru. Dan ir-raġel għandu ragun.Huwa veru li għall-grazzja ta’ Alla f’raħalna jkollna prezenza sabieħa ta persuni li ma jitilfux it-tridijiet u l- paniġierku u dan jagħmluh b’mod kostanti u kull sena u ħafna minnhom ukoll b’devozzjoni sinċiera. Pero tneħħi dawk  it 800 ruħ li jattendu għal dawn il-mumenti, il-festa ma jidhierx li għadha tqanqal mijiet biex jersqu lura lejn is-sagamenti billi jagħmlu qrara tajba u jipparteċipaw b’mod sħieħ fl-ewkaristija!!! U dan huwa ta tħassib.
Huwa veru li s-soċjeta Maltija qed tinbidel u tinbidel b’ritmu mgħaġġel ħafna u minhajr ma nkunu nostalġiċi għall-passat irriu nibdew nistaqsu imma x’gid pastorali qed joħroġ mill-festi li qed norganizzaw? L-enerġija li qed tintefa’ fihom xi frott qed nieħdu minnha? Kif nistgħu illum nitulizzaw il-festa bħala għodda ta pastorali effikaċi?
Huwa minnu ukoll li fejn forsi f’dahri il- festa kienet kollox, fejn il-ħidma tal- knisja kienet marbuta b’mod sħieħ mal-festa, illum il-ħidma pastorali hija iktar wiesgħa minn hekk. Pero jibqa il- fatt li jien konvint li jista joħroġ iktar ġid mill-festa milli qed naħsdu illum jekk inkunu ftit iktar kreatittivi u miftuħin għal-ideat ġodda.
Il- Mulej iberikkom,

Fr.Daniel Cardona
Arċipriet