• Il-Parroċċa ta' San Filep
 • Kunsill Pastorali Parrokkjali
 • Qassisin
 • Quddies
 • Qrar
 • Duttrina

Il-Parroċċa ta' San Filep

 1. Coming Soon...

 

Il-Kunsill Pastorali Parrokkjali


President:              Fr. Daniel Cardona, Arċipriet
Moderatur (Aġent):            Dr. Philip Ellul
V/Moderatur:        Dr. Philip Ellul
Segretarju:             Josephine Galea
Terms of Reference tiegħu: Statut. 

  1. Il-Kunsill Pastorali Parrokkjali jiffunzjona fl-ispirtu tal-komunjoni ekkleżjali, bħala organu konsultattiv, li bih titfisser u titħaddem il-koresponsabbilta’ fil-komunita’ parrokkjali.
  2. Il-Kunsill Pastorali Parrokkjali huwa koresponsabbli għall-istudju, programmazzjoni, eżekuzzjoni u evalwazzjoni tal-ħidma pastorali tal-komunita’.

Membri fil-Kunsill Pastorali Parrokkjali:
Il-qassisin kollha tal-parroċċa.
Rappreżentanti mill-Għaqdiet preżenti fil-parroċċa: Azzjoni Kattolika (Nisa u Xebbiet), Leġjun ta’ Marija, Lampieri Ħajjin, Moviment tal-Fokolarini, Museum (Bniet u Subien), Moviment Kariżmatiku, GRUFAN, Ċentru ‘Ward Żebbuġi’, Grupp Faraġ; Ċentru ta’ Warda; Mother’s Prayers; Abbatini.

Rappreżentanti mill-Kummissjonijiet: Implementazzjoni tas-Sinodu; Familja; Żgħażagħ; Liturġija; Kateketika; Djakonija; Relazzjonijiet Pubbliċi u Media, Patrimonju, Ambjent,  Fund Raising.

Rappreżentanti miż-Żoni tal-Parroċċa: Ħal-Muxi; Tal-Grazzja; Tad-Dawl u Santwarju Qalb ta’ Ġesu’.

Membri oħra maħtura mill-Arċipriet b’konsultazzjoni mal-Kunsill Parrokkjali bħala ex officio.

Il-Kunsill jiltaqa’ kull tieni Tnejn tax-xahar ġewwa ’Villa San Filep’, Triq il-Kbira, Ħaż-Żebbuġ.
Kull korrispondenza għandha tintbagħat lil:
Kunsill Pastorali Parrokkjali. c/o 'Dar San Ġużepp', Misraħ l-Isptar, Ħaż-Żebbuġ. ŻBĠ 2236.

 

Qassisin

 1. Coming Soon...

 

Quddies

Dati tal-Quddies tal-Magħmudija:
Il-Magħmudija tkun ċelebrata kull tieni Ħadd tax-Xahar. ********************************************
Quddies fi Tmiem il-Ġimgħa Fil-Knisja Arċipretali:

Is-Sibt:
 Fil-5.00pm u fis-6.30pm (fix-Xitwa); u fil-5.30pm u fis-7.00pm (fis-Sajf)
Il-Ħadd: Fis-6.00am, fis-7.00am, fit-8.00am, fid-9.30am, fil-11.00am; u 
fil-5.30pm u fis-7.00pm.
* Mhux qieghda ssir għax-xahar ta' Awwissu biss.
Ferjali: 6.00, 7.00, 7.45, 8.45am; 6.30pm (Xitwa) 7.00 (Sajf)
*****************************
Fis-Santwarju “Qalb ta’ Ġesù”
Dan is-Santwarju beda jinbena fl-1979 f'qasam ġdid ta’ beltna, u fl-1986 beda jsir il-Quddies fih.  Kien ikkonsagrat fl-4 ta' Lulju 2003.
Quddies
Is-Sibt: Fis-6.00pm (Xitwa); 6:30pm (Sajf). 
Il-Ħadd: Fit-8.00am u fis-6.00pm (Xitwa); 6:30pm (Sajf).
Ferjali:  6.00 pm (Xitwa);  6.30 pm (Sajf)
*****************************
Fil-Kappella ta’ Santa Marija, Ħal Muxi
Il-Kappella nbniet fl-1685.
Fost il-Ġimgħa: fis-6:20am
Il-Ħadd: Fis-6.45am.
******************************
Fil-Kappella tal-Madonna tad-Dawl
Il-Kappella nbniet bejn is-snin 1738 u 1740. Qabilha kien hemm kappella iddedikata liż-Żjara tal-Verġni Marija lil Santa Eliżabetta.
Quddies
Il-Ħadd: Fis-6.00am.
*****************************
Fil-Kappella tal-Madonna tal-Grazzja
Il-Kappella nbniet fl-1680 fil-post fejn qabel kien hemm kappella oħra, iżjed qadima, iddedikata lill-Verġni Marija.
Quddies
Ħdud u Festi: Fis-7.00am.
*****************************
Fil-Kappella ta' Ħal Mula Is-Sibt: Fis-6.30pm. Il-Ħadd
Fl-1980, is-Sorijiet Franġiskani Missjunarji ta' Marija fetħu dar f'Ħal Mula, f'razzett li ngħata lill-Knisja. Il-Kappella tad-dar hija miftuħa wkoll għan-nies tal-inħawi.
Quddies
Fit-8.00am (Mit-Tnejn sal-Ġimgħa fis-6:15pm)
*****************************

Ħinijiet tal-Quddies fl-Unita 6.
Parroċċa San Ġorġ (Ħal Qormi).
Arċipriet: Dun Anton Cassar Tel: 21492997/79492997. e.mail:sgorg@maltanet.net
Uffiċċju Parrokkjali: Triq l-Oratorju, Ħal Qormi.
Ħinijiet tal-Uffiċċju: It-Tlieta: 9.00 sal-11.00 a.m. It-Tlieta, l-Ħamis u l-Ġimgħa: mill-5.00 p.m. sas-7.00 p.m.
Quddies, Ħdud u Festi: 6.00 a.m., 7.00 a.m., 8.00 a.m., 9.00 a.m., 10.30 a.m. u 5.00 p.m. (Xitwa u Sajf).  Is-Sibt: 4.30 p.m. u 6.00 p.m. (Xitwa u Sajf)
Parroċċa San Bastjan (Ħal Qormi).     E.mail:qormisbmalta@gmail.com
Kappillan: Dun Joe Buhagiar Tel: 21486350.
Uffiċċju Parrokkjali: Triq San Bartilmew, Ħal Qormi.
It-Tnejn, it-Tlieta, l-Erbgħa u l-Ġimgħa: mill-10.30 a.m. sal-11.30 a.m.; u mill-5.00 p.m. sas-7.00 p.m.
Quddies, Ħdud u Festi: 5.45 a.m., 7.00 a.m., 8.15 a.m., 9.30 a.m., 11.00 a.m. u 6.00 p.m.
Is-Sibt: 5.15 p.m., 6.30 p.m. u 7.45 p.m. (Sajf u Xitwa).
Parroċċa San Nikola (Is-Siġġiewi); 
Arċipriet: Dun Joseph Grech  Tel: 21460827.  e.mail:parrocca.siggiewi@maltadiocese.org
Uffiċċju Parrokkjali: 37, Triq il-Parroċċa, Is-Siggiewi.
It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa: mill-4.30 p.m. sas-6.00 p.m.; Tlieta: mill-10.00 a.m. sa nofsinhar; u s-Sibt: mid-9.30 a.m. sal-11.00 a.m.
Quddies, fil-Ħdud u l-Festi: 6.00 a.m.; 7.00 a.m.; 8.00 a.m.; 9.30 a.m.; 11.00 a.m.; u 5.30 p.m.
Is-Sibt: 5.15 p.m. u 6.30 p.m. (Xitwa); u 5.45 p.m. u 7.00 p.m. (Sajf)

Qrar

 1. Fil-Knisja Arcipretali

  Kull nhar ta’ Erbgħa (kull ħmistax) ikun hawn qassis barrani: Mis-7:15am sad-9:00am
  Kull nhar ta’ Hamis: Mis-7.00am sad-9.30am
  Kull nhar ta’ Gimgha: Mit-8.00am sal-10.30am
  Kull nhar ta’ Sibt: Mill-4.30pm 'il quddiem
  Kull nhar ta’ Hadd: Mis-7.30am sa nofsinhar; u mill-5.00pm 'il quddiem.

  *************************

  Fis-Santwarju “Qalb ta’ Gesù”: Kuljum

 

Duttrina

 1. Coming Soon...